Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Akademia Marynarki Wojennej i Miasto Gdynia
mają zaszczyt zaprosić na I KONGRES BEZPIECZEŃSTWA DZIEDZICTWA
„Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”, który odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

Nieustannie wzrasta świadomość potrzeby ochrony ruchomych i nieruchomych dóbr kultury, lecz jednocześnie coraz większe zagrożenia oraz wyzwania stają przed specjalistami odpowiedzialnym za ochronę obiektów zabytkowych i zbiorów. Po sukcesie Konferencji pt. „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych”, współorganizowanej przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, która odbyła się 10 czerwca br. przy wsparciu Miasta Gdynia, mając na uwadze zapotrzebowanie zgłoszone przez przedstawicieli środowisk obecnych na Konferencji pojawiła się inicjatywa corocznych i spotkań przedstawicieli środowisk naukowych oraz specjalistów z wielu dziedzin pod ogólną nazwą „Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa”. Planujemy, że wydarzenie to będzie corocznym międzynarodowym, interdyscyplinarnym spotkaniem specjalistów organizowanym na przemiennie w Gdyni i Krakowie przez Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Akademię Marynarki Wojennej oraz Miasto Gdynia. Tematem tegorocznego Kongresu są „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”. 

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA

Celem Kongresu będzie prezentacja w teorii i praktyce możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury – od zabezpieczeń technicznych, poprzez laserowe czyszczenie oraz rentgen i tomografię obiektów zabytkowych, po skanowanie 3D obiektów zabytkowych, w tym tych znajdujących się na dnie morskim. Planowane przedsięwzięcie da wyjątkową możliwość prezentacji zastosowania nowych technologii w sektorze bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i zbiorów, w tym prezentację ich możliwości technicznych na stanowiskach rozmieszczonych w miejscu Kongresu i w jego pobliżu oraz wymiany wiedzy, potrzeb i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk i branż obecnych na Kongresie. Wobec bieżących wydarzeń w Ukrainie, część wystąpień zostanie poświęcona doświadczeniom naszych wschodnich sąsiadów w zakresie skuteczności tradycyjnych zabezpieczeń obiektów zabytkowych i zbiorów, stosowania nowych technologii i weryfikacji założeń planów ochrony zabytków na wypadek zaistnienia konfliktu zbrojnego. 

W założeniu Organizatorów planowane wydarzenie ma zbliżyć środowiska, właścicieli i zarządców zabytków, służby oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo dóbr kultury. Umożliwienie bezpośredniego kontaktu, dialogu oraz wymiany spostrzeżeń stron zaangażowanych na tej płaszczyźnie będzie stanowić novum w dyskursie naukowym. Organizatorom zależy, by prowadzonym debatom towarzyszyły praktyczne działania, warsztaty, pokazy oraz prezentacje technik, technologii oraz zastosowań nowych narzędzi wykorzystywanych w ochronie dóbr kultury. 

Wśród prezentowanych obszarów tematycznych przedstawianych na Kongresie będą m.in.:

 • bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych i sytuacjach kryzysowych,
 • nowe technologie w bezpieczeństwie i ochronie dóbr kultury,
 • nowe technologie w konserwacji i opiece nad obiektami ruchomymi i nieruchomymi,
 • najnowsze systemy informatyczne wspierające ochronę dóbr kultury,
 • muzea, biblioteki i archiwa jako użytkownicy nowoczesnych narzędzi technologicznych,
 • nowe technologie w międzynarodowym i krajowym prawie ochrony dóbr kultury,
 • wyzwania dla nowych technologii w ochronie dóbr kultury,
 • wirtualne muzea, digitalizacja oraz inne formy wykorzystania nowych technologii w ochronie i upowszechnianiu dóbr kultury,
 • dobre praktyki wykorzystania najnowszych technologii w instytucjach kultury.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa w Krakowie – jako podmioty, które podejmują działania naukowo-badawcze, dydaktyczne i upowszechniające w obszarze ochrony i bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych – pragną stworzyć na gdyńskiej Uczelni platformę wymiany doświadczeń różnych środowisk działających na rzecz bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i zbiorów, które w przyszłości mogłaby posłużyć szerokiemu partnerstwu merytoryczno-instytucjonalnemu w działaniach mających na celu doskonalenie krajowego systemu ochrony dóbr kultury na wypadek zaistnienia szczególnych zagrożeń i szeroko rozumianemu bezpieczeństwu dziedzictwa kultury. 

UDZIAŁ W KONGRESIE 

Kongres adresowany jest przede wszystkim do osób związanych zawodowo i naukowo z ochroną i bezpieczeństwem materialnego dziedzictwa kulturowego, właścicieli zarządców oraz posiadaczy i opiekunów zabytków, pracowników instytucji kultury, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli środowiska prawniczego, akademickiego, studentów i słuchaczy szkół i uczelni mundurowych, osób zajmujących się zagadnieniami ochrony i bezpieczeństwa obiektów zabytkowych, w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony fizycznej, przedstawicieli agencji ochrony i firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej (rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inspektorzy ochrony przeciwpożarowej), a także osób zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym, ochroną ludności i obroną cywilną. Przedstawiciele firm i organizacji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem i ochroną obiektów – w tym zabytkowych – będą mogli nie tylko zapoznać się z nowoczesnymi technologiami oferowanymi przez konkurencję, ale także zaprezentować własną ofertę i poznać światowe trendy w zakresie ochrony obiektów zabytkowych w sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych. 

Kongres zaplanowany jest jako 3-dniowe wydarzenie hybrydowe. 

Koszt uczestnictwa w Kongresie:

 1. Uczestnictwo czynne stacjonarne: 350 zł brutto
 2. Uczestnictwo czynne on-line 150 zł brutto
 3. Uczestnictwo bierne 250 zł brutto

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać, w terminie podanym poniżej, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Opłatę kongresową należy opłacić na konto:
Santander Bank 29 1090 2590 0000 0001 3061 5601
w ciągu 14 dni od otrzymania faktury wystawionej przez IBD. 

Cena zawiera poczęstunki kawowe i obiadokolacje dla uczestników oraz materiały konferencyjne. Organizatorzy nie zapewniają noclegu oraz nie pokrywają kosztów podroży z i do Gdyni. 

Organizatorzy planują wydanie monografii wieloautorskiej po zakończeniu Kongresu w wydawnictwie punktowanym oraz zamieszczenia artykułów spełniających wymagania redaktorskie w punktowanym czasopiśmie naukowym. 

Językiem konferencji będzie j. polski i j. angielski.

Terminarz kongresu

 1. zgłoszenie czynnego udziału – do 10 kwietnia 2023 r.
 2. zgłoszenie biernego udziału – do 10 maja 2023 r.
 3. akceptacja przez Organizatorów zgłoszeń czynnych – do 20 kwietnia 2023 r.
 4. przesłanie II komunikatu konferencyjnego – do 30 kwietnia 2023 r.
 5. nadesłanie tekstu pokonferencyjnego – do 30 września 2023 r.

I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa wpisuje się w cykl wydarzeń mających miejsce w Akademii Marynarki Wojennej i w innych lokalizacjach Gdyni, poruszających zagadnienia związane z nowymi technologiami. W dniu poprzedzającym Konferencję, tj. 30 maja br. odbędzie się Jubileuszowa XV Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. „Nowe technologie na współczesnym polu walki”. Celem corocznych konferencji MPH, współorganizowanych przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego jest prezentacja i dyskusja na temat wyników badań naukowych dotyczących współczesnych konfliktów zbrojnych w świetle wymagań międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wymiana poglądów między prawnikami i wojskowymi, praktykami i teoretykami, zajmującymi się problematyką prawa konfliktów zbrojnych. Tegoroczna edycja zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z wpływem rozwoju technologicznego na współczesne i przyszłe oblicze teatru działań zbrojnych oraz ich analizy w świetle wymagań płynących z norm międzynarodowego prawa publicznego. Poruszone zostaną problemy związane ze zjawiskami automatyzacji i robotyzacji oraz komercjalizacji współczesnego pola walki. Konferencja zostanie przeprowadzona w sposób hybrydowy: uczestnictwo stacjonarne w Bibliotece Głównej AMW w Gdyni oraz zdalne. Zgłoś tutaj swój udział w Jubileuszowej XV Konferencji Naukowej Miedzynarodowego.

Mamy nadzieję, że nasza oferta konferencyjna spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony i prosimy o jej rozpowszechnienie w Państwa uczelniach/instytucjach.

W imieniu Organizatorów,

dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień, prof. AMW
dr Katarzyna Góralczyk

Pobierz komunikat w formie pliku pdf.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close Search Window