Celem projektu jest zbudowanie grupy wolontariackiej 20 specjalistów wspierających właścicieli/zarządców/opiekunów zabytków w planowaniu i ochronie zabytków na wypadek wojny lub sytuacji kryzysowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk, a także rozwiązań w tym obszarze. W czasie trwania projektu zostaną wypracowane materiały szkoleniowe oraz broszury informacyjne, zorganizowane warsztaty. Zaangażowani wolontariusze posiadający odpowiednie przygotowanie przeprowadzą audyty bezpieczeństwa w wybranych obiektach zabytkowych, podczas których dokonają oceny zastosowanych rozwiązań bezpieczeństwa i ochrony oraz zaproponują rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa obiektu. Włączeni do projektu Inkubator dla Dziedzictwa wolontariusze zrekrutowani zostaną z różnych środowisk związanych z bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym oraz dziedzictwem kulturowym. Wartością tego projektu jest stworzenie platformy do wzajemnego uczenie się od siebie poprzez transfer wiedzy i doświadczeń. W oparciu o powstałą grupę, stworzony zostanie w Krakowie silny ośrodek wiedzy eksperckiej, który będzie wspierał i pomagał w planowaniu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowych. Poprzez organizację warsztatów, wypracowane zostaną sposoby ochrony zabytków ruchomych, na wypadek katastrof klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Podniesione zostaną kompetencje służb i podmiotów uczestniczących w ochronie zabytków. Upowszechnione zostaną praktyki wolontariatu na rzecz ochrony dziedzictwa w województwie małopolskim

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności Rządowego Programu wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018 -2030

Comments are closed.

Close Search Window