II KONGRES BEZPIECZEŃSTWA DZIEDZICTWA KOBED

Dziedzictwo kulturowe w konflikcie zbrojnym 

Kraków, 2–5 czerwca 2024 r.

Prowadzone obecnie na terenie Europy oraz Bliskiego Wschodu działania zbrojne powodują, że społeczność międzynarodowa każdego dnia bezpowrotnie traci kolejne dobra kultury. Walki w Ukrainie, Syrii, Iraku, Strefie Gazy oraz wielu innych rejonach świata unaoczniają tragiczne konsekwencje braku przestrzegania międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących ochrony dóbr kultury podczas konfliktów zbrojnych. 

Starania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wielowiekowemu dziedzictwu historii i kultury, podejmowane przez opiekunów zabytków, odpowiedzialne jednostki organizacyjne, a nawet osoby postronne
w warunkach bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia, należy nie tylko cenić, ale w wielu wypadkach uznawać za heroiczne. Każda z inicjatyw służących ratowaniu dziedzictwa kulturowego stawia dzisiaj przed zaangażowaną społecznością międzynarodową zadanie wypracowania nowych form współpracy, prowadzących do zwiększenia skuteczności realizacji przepisów Konwencji Haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w czasie konfliktu zbrojnego. 

W dniu 14 maja 2024 roku mija 70 lat od chwili podpisania Konwencji, stanowiącej jeden z najważniejszych międzynarodowych dokumentów otaczających ochroną dziedzictwo kulturowe. Zbliżająca się rocznica inspiruje organizatorów KOBED do podjęcia w szerokim gronie dyskusji nad praktyczną realizacją ochrony zabytków na wypadek zagrożeń kryzysowych i wystąpienia konfliktu zbrojnego, w ramach II-go Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa 

Organizatorami kongresu są: Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz Miasto Gdynia wraz z Partnerami, reprezentującymi najważniejsze instytucje w kraju. 

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA

Celem II-go Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa będzie prezentacja – zarówno teoretyczna, jak
i praktyczna – możliwości ochrony dóbr kultury w obliczu współczesnych zagrożeń kryzysowych, w tym również konfliktów zbrojnych. Jego uczestnicy podejmą wieloaspektowe rozważania o potrzebie aktualizacji obowiązujących regulacji krajowych i międzynarodowych w obszarze ochrony dziedzictwa. Planowane dyskusje na temat form wspierania ochrony dziedzictwa kulturowego na terenach objętych konfliktem zbrojnym poszerzą refleksję nad kwestiami związanymi z planowaniem i organizowaniem ochrony zabytków.

Uczestnicy II-go Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach, dyskusjach, praktycznych ćwiczeniach oraz panelach dyskusyjnych. Ich tematem będą:

 1. Prawo ochrony dziedzictwa kultury w konflikcie zbrojnym 
 2. Dziedzictwo niematerialne w konflikcie zbrojnym – aspekty ochrony  
 3. Nowe bronie – nowe zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego
 4. Miasta historyczne UNESCO wobec wyzwania ochrony światowego dziedzictwa na wypadek konfliktu zbrojnego
 5. Interdyscyplinarność ochrony jako gwarant jej realizacji
 6. Dziedzictwo podwodne wobec działań zbrojnych – kontekst ochrony
 7. Dziedzictwo kosmosu jako nowa przestrzeń ochrony?
 8. Właściciele obiektów zabytkowych w konflikcie zbrojnym 
 9. Bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego w czasie trwania konfliktu zbrojnego
 10. Konflikt zbrojny a organy ochrony zabytków: wyzwania i zadania 
 11. Konserwacja ratunkowa w czasie konfliktu zbrojnego
 12. Współczesne wyzwania dla ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym 
 13. Ochrona dziedzictwa kulturowego w trakcie konfliktu zbrojnego w świetle dotychczasowych doświadczeń
 14. Organizacje pozarządowe w planowaniu i organizacji ochrony dziedzictwa kulturowego w sytuacjach ekstremalnych
 15. Wspólnota lokalna – możliwości działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego dziedzictwa kulturowego 
 16. Ochrona obiektów wielkogabarytowych w trakcie konfliktu zbrojnego
 17. Muzea, archiwa i biblioteki konflikcie zbrojnym –przygotowanie i organizacja ochrony 

Planowane przedsięwzięcie stworzy wyjątkową okazję do zapoznania się z doświadczeniami osób zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego podczas konfliktu zbrojnego – od etapu planowania działań
i rozwiązań organizacyjnych, po realizację zabezpieczenia. Posłuży również promowaniu dobrych praktyk w obszarze zabezpieczania obiektów zabytkowych i zbiorów, realizowanych od chwili wprowadzenia stanu podwyższonej gotowości obronnej państwa, w trakcie konfliktu oraz po jego zakończeniu.

UCZESTNICY

Przestrzeń kongresu ma stać się przede wszystkim miejscem spotkania osób zawodowo
i naukowo zajmujących się ochroną i bezpieczeństwem materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Wśród grona adresatów, do których kierowane jest zaproszenie do udziału w obradach, obok przedstawicieli środowisk naukowych i prawniczych, znajdują się właściciele, zarządcy oraz posiadacze i opiekunowie zabytków
(w tym pełniący funkcję społecznych opiekunów zabytków), pracownicy służb mundurowych, administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji kultury. Zaproszenie do uczestnictwa organizatorzy kierują również do praktyków – wykonujących zadania z zakresu ochrony i bezpieczeństwa obiektów zabytkowych, osób zajmujących się konserwacją, archiwistyką, muzealnictwem, a także ochroną ludności i obroną cywilną. Ponieważ spotkania posłużą wymianie aktualnej wiedzy i doświadczeń, nie powinno na nich zabraknąć studentów i słuchaczy szkół i uczelni mundurowych, studentów nauk społecznych (politologia, prawo, nauki o bezpieczeństwie), czy sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

UDZIAŁ W KONGRESIE

          Kongres zaplanowany jest jako 4-dniowe wydarzenie hybrydowe, a współtworzyć je będzie wiele wydarzeń towarzyszących. 

 Koszt uczestnictwa w Kongresie:

 1. Uczestnictwo bierne 500 zł brutto
 2. Uczestnictwo bierne on line 300 zł brutto

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać, w terminie podanym poniżej, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.ibd.org.pl oraz stronach współorganizatorów używając poniższego linku:

Uczestnictwo bierne

Opłatę kongresową należy uiścić do dnia 27 maja 2024 r.  na podstawie przesłanej elektronicznie faktury na konto: Santander Bank 29 1090 2590 0000 0001 3061 5601

Cena zawiera poczęstunki kawowe i obiadokolacje dla uczestników, udział w wydarzeniach towarzyszących i ćwiczeniach oraz materiały kongresowe.
Organizatorzy nie zapewniają noclegu oraz nie pokrywają kosztów podroży z i do Krakowa.

Organizatorzy planują wydanie monografii wieloautorskiej po zakończeniu Kongresu w wydawnictwie punktowanym oraz zamieszczenia artykułów spełniających wymagania redaktorskie w punktowanym czasopiśmie naukowym. 

Językiem Kongresu będzie j. polski i j. angielski.

Terminarz wydarzenia

 1. zgłoszenie czynnego udziału – do 10 kwietnia 2024 r.
 2. zgłoszenie biernego udziału – do 27 maja 2024 r.
 3. akceptacja przez Organizatorów zgłoszeń wystąpień Prelegentów – do 30 kwietnia 2024 r.
 4. przesłanie II komunikatu kongresowego– do 10 maja 2024 r.
 5. nadesłanie tekstu pokongresowego – do 30 listopada 2023 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować do dr Katarzyny Góralczyk tel.: +48 795 725 725 

mail: kobed@ibd.org.pl

z wyrazami szacunku 

Organizatorzy

Comments are closed.

Close Search Window