Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa (IBD) z siedzibą w Krakowie, jest jednostką realizującą interdyscyplinarny program ochrony dóbr kultury. 

Celem Instytutu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej teoretycznych oraz praktycznych aspektów ochrony materialnych dóbr kultury przed zagrożeniami, materializującymi się w trakcie sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych. Prowadzona w tym zakresie edukacja oraz aktywizacja obejmuje przede wszystkim właścicieli, posiadaczy, zarządców, opiekunów obiektów zabytkowych, pracowników administracji publicznej, a także pracowników instytucji rządowych i samorządowych, stowarzyszeń i służb mundurowych zainteresowanych tematyką ochrony dziedzictwa. Popularyzacja przedmiotowej wiedzy – ogólnej oraz specjalistycznej – wychodzi naprzeciw zarówno oczekiwaniom społeczności międzynarodowej, wyrażonym w ratyfikowanych przez Polskę umowach, jak też służy podnoszeniu świadomości obywatelskiej i kulturowej, budując poczucie odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo i zwiększając jego bezpieczeństwo. 

Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa w realizowanych przez siebie przedsięwzięciach upowszechnia dobre praktyki stosowane w kraju i poza jego granicami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa materialnym dobrom kultury, promując zarazem polskie jak i międzynarodowe prawo ich ochrony.  

Współpracując z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, właścicielami i zarządcami obiektów zabytkowych oraz ośrodkami naukowo-badawczymi, eksperci IBD służą wsparciem w zakresie tworzenia i realizowania tej ochrony poprzez przygotowywanie ekspertyz, raportów, analiz, udzielanie konsultacji, doradztwo, a także organizowanie szkoleń i warsztatów. Specjaliści IBD podejmują aktywność także w zakresie projektowania metod ochrony i rekomendowania optymalnych  form zabezpieczenia  ruchomych i nieruchomych dóbr kultury. 

Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa stanowi platformę wielopoziomowego dialogu, wymiany doświadczeń oraz promocji dobrych praktyk, dostępną dla przedstawicieli szeregu środowisk związanych zawodowo, naukowo i hobbystycznie z dziedzictwem kulturowym oraz jego ochroną i bezpieczeństwem. 

Corocznym wydarzeniem Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa jest Międzynarodowy Kongres Dziedzictwa, który odbędzie się 2024 roku w Krakowie i poświęcony będzie dziedzictwu kulturowemu w konflikcie zbrojnym. W okresach pomiędzy kolejnymi Kongresami odbywają się cyklicznie seminaria oraz debaty tematyczne.  

Eksperci i specjaliści tworzący zespół Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, kompetencje naukowe, a przede wszystkim praktyczne umiejętności w planowaniu i realizacji ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych.

Comments are closed.

Close Search Window