z cyklu Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
Kraków 1-2 czerwca 2022

zorganizowana przez Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

PROGRAM KONFERENCJI:

I DZIEŃ KONFERENCJI – 1 czerwca 2022 r.

8:45-9:00 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA ORAZ NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS

9:00-18:30 – OBRADY KONFERENCYJNE

9:00-9:15 – UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI 
(Sala Obrad Rady Miasta Krakowa)

9:15-11:00 – I CZĘŚĆ REFERATÓW INAUGURACYJNYCH 
(Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, panel A)

 • dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) – Partycypacyjny model opieki nad zabytkami
 • prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK, dr inż. arch. Małgorzata Hryniewicz (Politechnika Krakowska), mgr inż. arch. Dorota Bober – Dwory na Podkarpaciu – nowe życie zabytków
 • dr hab. Mieczysław Rokosz, prof. Akademii „Ignatianum” (Prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie) – Ratowanie zabytków archiwalnych w czasie pokoju i wojny – kilka przypomnień
 • dr hab. Monika Bogdanowska (Politechnika Krakowska, Narodowy Instytut Dziedzictwa) – Czterech jeźdźców Apokalipsy w ochronie zabytków
 • prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak (Politechnika Krakowska) – Ile czasu potrzeba by odbudować miasto? Na przykładach miast zniszczonych w wojnach XX wieku

11:00-11:15 – PRZERWA

11:15-13:00 – II CZĘŚĆ REFERATÓW INAUGURACYJNYCH 
(Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, panel A)

 • dr Alicja Jagielska-Burduk (Uniwersytet Opolski) – Konwencje kulturalne UNESCO a poszukiwanie synergii między konwencjami
 • dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) – Sztuka i krytyczne myślenie o prawie. Pietera Bruegela Starszego Justitia
 • dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej), dr Katarzyna Góralczyk (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II) – Profesjonalne kształcenie specjalistów ds ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i konfliktu zbrojnego jako element systemu ochrony dóbr kultury w Polsce
 • dr hab. Marcin Marcinko (Uniwersytet Jagielloński) – »Kategoryczna« lub »nie dająca się uniknąć« – pojęcie konieczności wojskowej w Konwencji haskiej z 1954 roku i jej Protokole II
 • dr hab. Ewa Kozień, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w sytuacjach kryzysowych
 • prof. dr hab. Piotr Dobosz (Uniwersytet Jagielloński) – Nauka o biletach (ticket science) czyli biletologia (ticketology) w systemie nauki o dziedzictwie kulturowym

13:00-13:45 – PRZERWA OBIADOWA (Sala Kupiecka)

13:45-15:15 – PANEL I – PROWADZĄCY: DR HAB. MARCIN MARCINKO
(Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, panel A) 

 • Justyna Machnik (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) – Wojna a zniszczenia zabytków – problematyka odbudowy i konserwacji dzieł sztuki w Polsce po II wojnie światowej
 • mgr Agata Lizak (Uniwersytet Rzeszowski) – Identyfikacja zagrożeń dla zabytków w wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programach opieki nad zabytkami
 • mgr Piotr Dobijas (Uniwersytet Jagielloński) – Ochrona zabytków podczas konfliktu zbrojnego – prawo i realia
 • dr Żaneta Gwardzińska-Chowaniec (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) – Rola i znaczenie bezpieczeństwa informacji w ochronie zabytków
 • mgr Julia Salamądry (Uniwersytet Wrocławski) – Między rekonstrukcją a tanatoturystyką, czyli jak w krajach byłej Jugosławii poradzono sobie ze skutkami konfliktu zbrojnego w obszarze dziedzictwa kulturowego

13:45-15:15 – PANEL II, W JĘZYKU ANGIELSKIM – PROWADZĄCY: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR TIPO I LUIS-JAVIER CAPOTE-PÉREZ, PH.D.
(Sala im. Juliusza Leo, panel B)

 • Marcela Szalanska, MLitt (Newcastle University) – The role of the Red Cross and Red Crescent Movement in the protection of cultural heritage
 • mgr inż. Agnieszka Zulewska, Associate professor (VIA University College) – Trends in the management of cultural heritage in Europe on the example of Denmark
 • Małgorzata Węgrzak, Ph.D. (University of Gdańsk) – NFT and new technologies- new opportunities to enhance the protection of cultural heritage or a threat?
 • Profesor Contratado Doctor Tipo I Luis-Javier Capote-Pérez, Ph.D. (Universidad de La Laguna) – Cultural heritage limits to the ownership rights in the protection and monument care
 • Ricardo Arlindo Dias Neves, Ph.D. (Federal University of Rio Grande do Sul and Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) – Art Crime: Contemporary Challenges

15:15-15:30 – PRZERWA

15:30-17:00 – PANEL III – PROWADZĄCY:PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. MACIEJ MOTAK
(Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, panel A) 

 • dr inż. arch. Piotr Pikulski (Politechnika Krakowska) – Digitalizacja zabytku jako jedna z form ochrony – nowoczesne metody inwentaryzacji i tworzenia cyfrowej dokumentacji 3D obiektów zabytkowych oraz ich zastosowanie w procesie adaptacji budynków do nowych funkcji na przykładzie siedziby WA PK przy ulicy Kanoniczej 1 w Krakowie
 • dr Katarzyna Schatt-Babińska (Uniwersytet Łódzki) – Autentyzm wtórny – sens, nonsens czy bezsens?
 • dr Wojciech Malesa (ORDO sp. z o.o.) – Plany ochrony zabytków w jednostkach organizacyjnych
 • mgr Agnieszka Plata (Uniwersytet Gdański) – Hoa Hakananai’a, czyli utracony przyjaciel – spór o moai w zbiorach British Museum
 • mgr Piotr Witkowski (Wyższa Szkoła Humanitas) – Szczególna ochrona prawna zabytków w wymiarze ustawowego prawa pierwokupu gminy

15:30-17.00 – PANEL IV – PROWADZĄCY: DR KATARZYNA GÓRALCZYK
(Sala im. Juliusza Leo, panel B) 

 • dr Joanna Wiszniewska (Uniwersytet Jagielloński) – Utwory osierocone jako element dziedzictwa kulturowego – dozwolony użytek
 • dr Ewelina Szatkowska (Uniwersytet Gdański) – Organizacja wystaw muzealnych a prawo autorskie
 • Noemi Zaremba (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) – Współczesne oblicze modelu kłamstwa oświęcimskiego jako narzędzie dezinformacji
 • mgr Tomasz Korzeniowski (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Gdańsku) – Abnegacja prawnej ochrony zabytków w orzecznictwie dotyczącym zniszczenia mostu drogowego w Tczewie – Lisewie i wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką w Krakowie
 • mgr Jan Kłapa (Instytut Prawa Ochrony Dziedzictwa) – Zastosowanie art. 161 ust. 1 k.p.a. na przykładzie sprawy wiaduktu nad ul. Grzegórzecką w Krakowie

17:00-17:15 – PRZERWA

17:15-18:30 – PANEL V – PROWADZĄCY: DR KAMIL DOBOSZ
(Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, panel A)

 • mgr Marta Drachal (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk) – Korelacja pomiędzy prawem podmiotowym, interesem społecznym, interesem prywatnym a legitymacją procesową w efektywnej ochronie zabytkowych założeń ogrodowych
 • mgr Krzysztof Kłoskowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Twierdza Toruń oraz Twierdza Poznań – porównanie implementacji przepisów ochrony zabytków oraz ochrony przyrody na przykładzie bliźniaczych zespołów zabytkowych XIX-wiecznej architektury obronnej
 • Joanna Kotulska (Uniwersytet Jagielloński) – Prawo do dziedzictwa kulturowego jako nieodłączna część praw człowieka
 • mgr Adam Kozień (Uniwersytet Jagielloński) – Dobro kultury współczesnej oraz zabytek w perspektywie przepisów administracyjnych oraz karnych
 • dr Kamil Dobosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – »Prawdziwa« globalizacja czy dywersyfikacja kultury? Zasięg, dostęp i ochrona

17:15-18:30 – PANEL VI – PROWADZĄCY: DR ŻANETA GWARDZIŃSKA-CHOWANIEC
(Sala im. Juliusza Leo, panel B)

 • r. pr. Mirosław Rymer (doradca prawny Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) – Czasowe zajęcie zabytku jako forma ochrony przed jego zniszczeniem lub uszkodzeniem
 • Krzysztof Ślaski, Michał Kropiwnicki (Uniwersytet Warszawski) – Prawo własności zabytków w Polsce – rola ustawodawcy, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w skutecznej ochronie uprawnień właścicielskich
 • mgr Paula Chmielowska (Uniwersytet Gdański), mgr Stefan Staszewski (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku) – Zakres decyzji konserwatorskich a przewidywalność organów administracji publicznej
 • Karol Wundziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Wpis do rejestru zabytków jako podstawowa forma ochrony zabytku nieruchomego w Polsce – analiza administracyjnoprawna
 • mgr Justyna Staszczyk (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie) – Żydowskie dziedzictwo Tarnowa. Ochrona i opieka nad zabytkami kultury żydowskiej w Tarnowie na przykładzie działalności Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej

19.00 – BANKIET KONFERENCYJNY W PAŁACU LARISCHA

II DZIEŃ KONFERENCJI – 2 czerwca 2022 r.

8:45-9:00 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI W SALI REFEKTARZ W COLLEGIUM WRÓBLEWSKIEGO ORAZ NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS

9:00-14:15 – OBRADY KONFERENCYJNE

9:00-10:45 – PANEL VII – PROWADZĄCY: DR HAB. EWA KOZIEŃ, PROF. UEK
(Collegium Wróblewskiego, panel A) 

 • prof. dr hab. Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański) – O tym jak łatwo pomylić troskę o dobro wspólne z socjalizmem – na kilku przykładach z praktyki ministerstwa oraz urzędów ochrony zabytków
 • dr inż. arch. Katarzyna Janicka-Świerguła (Politechnika Łódzka) – ŁÓDŹ REWITALIZUJE – jak uzdrowić miasto?
 • apl. adw. Natalia Kozłowska (Krakowska Izba Adwokacka, Legal Link) – Analiza prawna i podatkowa ulgi na zabytki w perspektywie ochrony dziedzictwa kulturowego
 • mgr Mateusz Adamczyk (Uniwersytet Wrocławski) – Znaczenie ulg podatkowych w systemie ochrony zabytków
 • mgr Łukasz Rosicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Modele biznesowe małopolskich instytucji kultury w kontekście komercjalizacji działalności kulturalnej

10:45-11:00 – PRZERWA

11:00-12:30 – PANEL VIII – PROWADZĄCY:MGR ADAM KOZIEŃ
(Collegium Wróblewskiego, panel A)

 • mgr Andrzej Trojanowski, mgr inż. Urszula Dziedzic (Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Rzeszowie) – Przykłady udanych i nieudanych działań rewitalizacyjnych zabytków w świetle wyników Najwyższej Izby Kontroli
 • mgr inż. arch. Emilia Dudzińska (Politechnika Warszawska) – Możliwości digitalizacji przez jednostkę obiektów zabytkowych w obliczu zagrożenia
 • mgr Marek Mierzwa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Muzeum prywatne jako forma udziału organizacji pozarządowych w ochronie dziedzictwa kulturowego
 • mgr Katarzyna Szarszewska (Uniwersytet Jagielloński) – Austriacki model postępowania restytucyjnego — charakterystyka, wady, zalety
 • mgr Witold Górny (Uniwersytet Jagielloński) – Administracyjne kary pieniężne w ochronie zabytków – uwagi de lege lata oraz propozycje de lege ferenda

12:30-12:45 – PRZERWA

12:45-14:15 – PANEL IX – PROWADZĄCY: MGR WITOLD GÓRNY
(Collegium Wróblewskiego, panel A)

 • mgr Oksana Hulkevych (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki) – Sukcesy i porażki ukraińskiego systemu ochrony zabytków w roku 2021-2022
 • mgr inż. Anna Błażejczyk (Fundacja Przyjazna Przestrzeń – Przyjazny Klimat) – Teoretyczne i praktyczne możliwości ochrony drzew na terenach objętych ochroną konserwatorską
 • Piotr Solka (Uniwersytet Jagielloński) – Uprawnienia samorządu gminy wynikające z ustawy krajobrazowej i ich wpływ na ochronę dziedzictwa kulturowego
 • Aleksandra Trachta (Uniwersytet Jagielloński) – Udział organów samorządu gminnego w prawnej ochronie zabytków
 • Milena Rutkowska (Uniwersytet Jagielloński) – Luksusowe dobra w obrazie warszawskich Hoteli – rozważania na poziomie szans i zagrożeń dla zabytkowych obiektów

14:30 – ZAKOŃCZENIE OBRAD KONFERENCYJNYCH 
(Collegium Wróblewskiego, panel A)

Comments are closed.

Close Search Window