Adresaci szkolenia:

 • specjaliści/inspektorzy z różnych instytucji ds. ochrony obiektów na wypadek sytuacji kryzysowej i konfliktu zbrojnego w jednostce organizacyjnej (zabytku),
 • inspektorzy ochrony przeciwpożarowej oraz inne osoby odpowiedzialne za zagadnienia ochrony przeciwpożarowej obiektów zabytkowych i muzeów,
 • proboszczowie lub pracownicy administracji odpowiedzialni za kwestie bezpieczeństwa,
 • pracownicy instytucji kultury zaangażowani w organizację ochrony,
 • zarządcy obiektów zabytkowych,
 • pracownicy muzeów, bibliotek oraz pozostałych instytucji kultury.

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie uczestników z aktualnym instrumentarium prawnym dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych. 
 2. Przedstawienie wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w trakcie konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy oraz innych działań podejmowanych przez zarządców wykonawców prac w obiektach o charakterze zabytkowym.
 3. Zaznajomienie uczestników z ustawowymi obowiązkami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 4. Przedstawienie podstawowych zasad rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych oraz szacowania ryzyka pożarowego. 
 5. Zapoznanie uczestników z zasadami wyposażenia obiektów zabytkowych w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
 6. Zapoznanie uczestników z zasadami współpracy z jednostkami ochrony przeciwpożarowej i innymi organami.
 7. Zapoznanie z podstawowymi zasadami organizacji praktycznych ćwiczeń z zakresu ewakuacji osób i zbiorów. 
 8. Zasady postępowania w sytuacji zagrożeń pożarowych i innych miejscowych.

Zakres szkolenia: 

 • Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej.
 • Specyfika i charakter zagrożeń pożarowych i innych miejscowych dla obiektów zabytkowych lub przechowujących zbiory. 
 • Elementy analizy zagrożenia pożarowego obiektów zabytkowych. 
 • Obowiązki właściciela, zarządcy i użytkownika budynku, obiektu budowlanego i terenu; zasady opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz instrukcji/procedur postępowania w sytuacji zagrożenia. 
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
 • Elementy metodyki przeprowadzania wewnętrznych audytów bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych.
 • Zasady przygotowania i przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia warunków i  organizacji ewakuacji osób i zbiorów.

Kwestie organizacyjne: 

 • Szkolenie proponowane jest w formie stacjonarnej (możliwa jest forma on-line, po uprzednim uzgodnieniu).
 • Zajęcia odbywają się w formie wykładu teoretycznego, ćwiczeń indywidualnych i ćwiczeń zespołowych.
 • Podczas szkolenia pokazywane są najnowsze metody organizacji i planowania ochrony przeciwpożarowej obiektów.
 • Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej, BHP i bezpieczeństwa zabytków z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym.
 • W charakterze ilustracyjnym wykorzystywane są materiały on-line i metoda studium przypadku.
 • Przekazywana wiedza oraz umiejętności praktyczne są w pełni skorelowane z aktualnymi obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 • Uczestnicy otrzymują pakiet pomocy dydaktycznych w wersji PDF.
 • Istnieje możliwość modyfikacji treści szkolenia (zależnie od zgłoszonych specyficznych, indywidualnych priorytetów).

Informacje dodatkowe – tel: 795.725.725 lub mail: kag(at)ibd.org.pl

Comments are closed.

Close Search Window