Zapraszamy  w dniu 10 czerwca 2022 r do Gdyni, gdzie Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu we Wrocławiu. Organizują konferencję naukową  pt. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Wśród zaproszonych Gości są przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucji publicznych, służb mundurowych,  organizacji  zrzeszających specjalistów oraz ekspertów. Swoją obecność potwierdzili także naukowcy z krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych oraz przedstawiciele Polskich oddziałów Międzynarodowych Stowarzyszeń ( ICOM, ICOMOS, Błękitna Tarcza). W konferencji uczestniczyć będą także dyrektorzy oraz zarządcy  instytucji kultury oraz obiektów zabytkowych. 
Świadomość potrzeby ochrony dóbr kultury nieustannie wzrasta, na co wpływ miały ostatnie klęski żywiołowe oraz konflikty zbrojne na terenie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Wydarzenia, które rozgrywają się obecnie za naszą wschodnią granicą, czynią ten problem wręcz palącym. Ochrona obiektów dziedzictwa kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych jest ważna zarówno dla środowisk cywilnych, jak i mundurowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dobrom kultury kluczowe jest przygotowanie samych obiektów oraz zbiorów, jak i zajmującego się nimi personelu do sprostania zagrożeniom i wyzwaniom, jakie stawiają różnorodne w swym charakterze i trudne do przewidzenia sytuacje kryzysowe bądź konflikty zbrojne. Wobec bieżących wydarzeń w Ukrainie nastąpiła w środowiskach cywilnych i wojskowych intensyfikacja działań na rzecz ochrony dóbr kultury na wypadek wojny i sytuacji kryzysowej, zwłaszcza podjęcia odpowiednich zabezpieczeń i należytego opracowania planów ochrony z procedurami postępowania na wypadek zaistnienia zagrożenia. Organizatorzy pragną stworzyć platformę wymiany doświadczeń różnych środowisk działających na rzecz ochrony dziedzictwa kultury, które w przyszłości mogłaby posłużyć szerokiemu partnerstwu merytoryczno-instytucjonalnemu w działaniach mających na celu doskonalenie krajowego systemu ochrony dóbr kultury w sytuacji szczególnych zagrożeń.

Patronaty
Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM POLSKA), Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy, Prezydenta Miasta Gdynia oraz SSAB Stowarzyszenia Studiów i Analiz Bezpieczeństwa. Patronem medialnym przedsięwzięcia jest portal Trójmiasto.pl.

Comments are closed.

Close Search Window