W dniach 1-2 czerwca Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ we współpracy z Instytutem Prawa Ochrony Dziedzictwa VIII Konferencję Naukową z cyklu Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Tegoroczną edycję  zatytułowano „Człowiek, samorząd i państwo wobec zagrożeń zabytków w trakcie pokoju i w czasie wojny”.  Dla jej przebiegu przyjęto formę hybrydową, co umożliwi tym samym uczestniczenie w niej także w  sposób on line. 

Podczas tegorocznej Konferencji poruszane będą zagadnienia związane z szeroką pojętą problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego w ujęciu interdyscyplinarnym. Obrady będą przebiegały w następujących panelach tematycznych:

I. Indywidualni właściciele obiektów zabytkowych;

II. Samorząd terytorialny na rzecz dziedzictwa kulturowego;

III. Państwo i jego administracja w służbie ochrony dziedzictwa kulturowego;

IV. Problematyka bezpieczeństwa desygnatów dziedzictwa kulturowego;

V. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego;

VI. Zarządzanie dziedzictwem kultury w współczesnym społeczeństwie;

VII. Problemy ochrony środowiska i zieleni związane z dziedzictwem kulturowym;

VIII. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego Krakowa;

IX. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Polski (z uwzględnieniem współpracy na poziomie samorządu terytorialnego);

X. Międzynarodowe i unijne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego;

XI. Wyzwania prawa ochrony zabytków; dziedzictwa kulturowego i zieleni;

XII. Muzealnictwo;

XIII. Konserwatorstwo – ewolucja i perspektywy rozwoju;

XIV. Współczesne problemy i zagrożenia obrotu dziełami sztuki.

Celem organizowanej Konferencji jest umożliwienie interdyscyplinarnej prezentacji zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz jego wartością we współczesnym świecie.

Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa patronuje temu wydarzeniu, a jego eksperci w nim uczestniczą. 

Zapraszamy!

Program VIII Konferencji Naukowej z cyklu Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Patronat honorowy

Patronat medialny

Comments are closed.

Close Search Window